LOGIN

AHOs styre

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øvste organ. Styreleiar er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.

Rina Brunsell Harsvik har permisjon frå rollen som styreleiar i perioden 1.08.14-31.12.2014. Kunnskapsdepartementet har oppnemd Hilde Angelfoss som fungerande styreleiar i perioden. Jannike Hovland trer inn som fast representant i perioden.

På grunn av dette blir vi nødt til å gjere endringar for tidspunkt for to av styremøtene i haust:

Tirsdag 26. august kl 16-18 (endring) - ekstraordinært styremøte
Onsdag 24. september kl 12-16
Tirsdag 28. oktober kl 12-16 (endring)
Tirsdag 16. desember kl 12-16

Styrets mandat:
Styret har det overordna ansvaret for drifta til høgskulen og utvikling, er ansvarleg for at institusjonen blir drive etter gjeldande reglar og lovverk, innanfor gjeldande budsjettrammer og at dei oppgåvene som skulen er pålagt ivaretas best mogleg.

Offentlighet:
AHOs styremøte er som hovedregel opne, og styredokumentene er tilgjengelege for studentar og tilsette på intern servar i forkant av styremøta. Unnataksvis kan saker som omhandlar personopplysninger/personalmessige tilhøve e.l. unntas offentlighet, og styrebehandlingen av desse sakene blir lukka.

Representasjon:
Styret består forutan styreleiar av fem valde ansattrepresentanter m/vara, to studentrepresentanter m/vara og dessutan 3 eksternt oppnemnde medlemmar m/vara (korav ei vara møter fast).

Rektor er sekretær for styret.

Styrets medlemmer 2013-2017

 

  
 
 

Styremøter 2011

Styremøte 09.02.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 25.02.2011 
Saksliste | Referat

Styremøte 11.05.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 22.06.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 16.09.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 26.10.2011
Saksliste | Referat

Styreseminar 27.10.2011
Program

Styremøte 14.12.2011
Saksliste | Referat

Se også

Styremøter 2010
Styremøter 2009