LOGIN

AHOs styre

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øvste organ. Konstituert styreleiar Rina Brunsell Harsvik, er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet.

Mandat:
Styret har det overordna ansvaret for drifta til høgskulen og utvikling, er ansvarleg for at institusjonen blir drive etter gjeldande reglar og lovverk, innanfor gjeldande budsjettrammer og at dei oppgåvene som skulen er pålagt ivaretas best mogleg.

Offentlighet:
AHOs styremøte er som hovedregel opne, og styredokumentene er tilgjengelege for studentar og tilsette på intern servar i forkant av styremøta. Unnataksvis kan saker som omhandlar personopplysninger/personalmessige tilhøve e.l. unntas offentlighet, og styrebehandlingen av desse sakene blir lukka.

Representasjon:
Styret består forutan styreleiar av fem valde ansattrepresentanter m/vara, to studentrepresentanter m/vara og dessutan 3 eksternt oppnemnde medlemmar m/vara (korav ei vara møter fast).

Rektor er sekretær for styret.

Styrets medlemmer 2013-2017

Dato for styremøter høsten 2013:

28.8 - kl 12-15
25.9 - heldagsmøte
30.10 - kl 12-16
13.11 - kl 12-16
18.12 - kl 12-16 
 
 

Styremøter 2011

Styremøte 09.02.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 25.02.2011 
Saksliste | Referat

Styremøte 11.05.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 22.06.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 16.09.2011
Saksliste | Referat

Styremøte 26.10.2011
Saksliste | Referat

Styreseminar 27.10.2011
Program

Styremøte 14.12.2011
Saksliste | Referat

Se også

Styremøter 2010
Styremøter 2009